Voss Parkering AS
 
Velkomen  
Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. Kvitteringa for betalt avgift legg du innanfor frontruta på køyretøyet, fullt leseleg frå utsida.
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 
 
Aktuelt  

KUNNGJERING FRÅ VOSS PARKERING AS 05.12.2016

Tilkomst parkeringsplass - Voss Stasjon (Fraktgodstomta)

Lekvebakken vert stengd ved nr 1 frå onsdag 07.12.16 kl 07.00.
Tilkomst til parkeringsplass Voss Stasjon vert frå vest
via Gullfjordungsvegen.

Denne tilkomsten gjeld inntil arbeidet frå undergang Gullfjordungsvegen til
kryss Lekvbakken er ferdig opparbeida.

KUNNGJERING FRÅ VOSS PARKERING AS

Gullfjordungsvegen stenges for trafikk i løpet av dagen mandag 14.11. 16

Parkeringstilhøva ved Voss Stasjon: (Fraktgodstomta)
Grunna større vegarbeid vert Gullfjordungsvegen stengt mellom jernbaneundergangen ved Fengselstomta og kryss Hangursvegen.
Lekvebakken vert opna for gjennomkøyring til/frå parkeringsplass Voss Stasjon, og reisande må då nytta omkøyringsveg  via Ringheimsvegen. Skilt om dette vert sett opp ved utkøyringa ved Søreide/Comfort og ved EL bil ladestasjon.

Når arbeidet med sjølve krysset Gullfjordungsvegen/Lekvebakken startar opp vil parkeringsplassen Voss Stasjon verta stengt ei tid framover. 


Voss Stasjon: Inn-/Utkøyring frå Gullfjordungsvegen.

99 parkeringsplassar. 2 HC- plassar, MC parkering og sykkelparkering i oppmerka felt i vestre del av parkeringsplassen.
Betaling: Kr 40,- . Det skal betalas kun for heile døgn. Det vert ikkje høve til korttidsparkering. Døgnparkering inntil 14 dagar. Sundagar og heilagdagar fritt.
OBS: SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen. 
Det er oppført to mynt/kortautomatar på plassen. 
Easypark:  Kode er 6314.

Parkeringstilhøva ved NSB, Voss: 

Oppstart anleggsarbeid med ny gondolbane 14.11.16.

Eksisterande parkeringsplass ved NSB vert delvis stengt grunna anleggsarbeid.
38 parkeringsplassar vert fortsatt i bruk i austre del ved oppkøyringa.
Avgift: Alle dagar.
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 14 dagar. 
Automaten er plassert austre del av «den gamle» parkeringsplassen, og er i drift for desse plassane 
Easy Park kode 6304.


Fengselstomta: Gåande til NSB frå Kollektivpunktet

Fengselstomta er stengt som parkeringsplass. 
Frå veke 46 vert plassen tatt i bruk som midlertidig kollektivpunkt.
Gåande til NSB stasjon skal nytta veg opp frå Fengselstomta, og  vidare gangveg mellom jernbanelina og brakkerigg/anleggsområdet.
Av- og påstigning for dei som skal vidare med NSB skjer her.

Parkeringsplassar bak Bodega/Søreide og plassar langs veg mot EL Bil Ladepunkt:

Inga endring i denne omgang.

17 parkeringsplassar. 
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 7 dagar. 
Laurdagar avgift frå 09:00 - 11:00. Sundagar fritt.
Automat ved Fengselstomta skal brukas for desse plassane.
Easy Park: Kode 6302 (Fengselstomta)


Parkering på Tinghusplassen.

Grunna store endringar i vestre del av Vangen vert Tinghusplassen opna for døgnparkering frå mandag 14.11.16.
98 parkeringsplassar. 2 HC plassar, MC parkering i oppmerka felt.
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Max p tid: 1 døger
Avgiftstid: 09:00 - 17:00. (09:00 - 15:00)
2 billettautomatar betjener desse plassane. 
Easy Park: Kode 6301

Vi ber kundar elles fylgja med på heimesida til  www.voss.kommune.no og www.vossparkering.no for eventuelle endringar.


Gullfjordungsvegen og parkering på Voss Stasjon
Info Fredag 04.11.16. P. Plass  Voss Stasjon.
På grunn av større vegarbeid vert Gullfjordungsvegen stengt vest for innkøyringa til parkeringsplassen Voss Stasjon mandag 07.11.16.(Fraktgodstomta). Det vert då normal innkøyring til parkeringsplassen som i dag.
 
Mandag 14.11.16 vert vegen stengt mellom jerbaneundergangen og vegkrysset Gullfjordungsvegen/Lekvebakken. Det vert då skilta omkøyring via Ringheimsvegen/Lekvebakken for dei parkerande på Voss Stasjon. 
 
Når arbeidet med sjølve krysset tar til vil parkeringsplassen verta stengt ei tid framover.
Meir info vil koma etter kvart.
 

Stasjonsområde. Endringar frå veke 44/16

Voss Stasjon er namnet på den nye parkeringsplassen ved NSB med innkøyring frå Gullfjordungsvegen. Voss Stasjon vert teken i bruk i veke 44.

Voss Parkering As har gjennom anbod med Jernbaneverket i haust fått tildelt kontrakt på Drift og vedlikehald av denne parkeringsplassen.

Parkeringsplassen har 99 oppstillingsplassar for bilar. Lengst vest er det oppmerka  felt for    HC plassar, MC parkering og sykkelparkering. Plassen er privatregulert etter Standardvilkårne.

 

Pendlarar:

Ordninga med pendlarparkering vert oppretthalde. Kravet til pendlarkort er som tidligare og gjeld faste arbeidsreisande til/frå Bergen med månadskort frå NSB. Frå januar 2017 vert det innført oblat som skal festast i bilruta. Prisen på oblat vert den same som for 2016. Pendlarkort som er kjøpt i 2016 gjeld ut året ved Voss Stasjon, og det vert anbefala å flytta køyretya over frå den gamle til den nye parkeringsplassen -  Voss Stasjon. Kort som er utstedt i 2016 skal liggja godt synleg  i frontvindauga for kontroll. Bilar med pendlarkort skal parkera i austre del av parkeringsplassen, Voss Stasjon.

OBS: Pendlarkort gjelder kun vekedagane måndag - fredag.

 

Generell informasjon:

Fengselstomta er stengt for parkering. Fengselstomta vert tilrettelagt for midlertidig kollektivknutepunkt. For at bussar skal koma inn og ut av knutepunktet vert fortau ved suvenirbutikken vis a vis Voss Sparebank innsnevra, og dei 2 parkeringsplassane forsvinn. Ein må vera merksam på at køyremønsteret vert endra, og at bussane vil få utkøyring frå kollektivknutepunktet ved Bodega. Denne utkøyringa vert einvegskøyrt mot Uttrågata.

I veke 44 vert eksisterande parkeringsplass ved NSB delvis stengt. Det vert då oppstart på  grunnarbeid i samband med blant anna bygging av ny gondolbane. Sjå info parkeringsplassar NSB nedanfor.
 

Endring av parkeringsplassar:

 
Voss Stasjon: Inn-/Utkøyring frå Gullfjordungsvegen.
99 parkeringsplassar. HC- parkering, MC parkering og sykkelparkering i oppmerka felt i vestre del av parkeringsplassen.

Betaling: Kr 40,- . Det skal betalas kun for heile døgn. Det vert ikkje høve til korttidsparkering. Døgnparkering inntil 14 dagar. Sundagar og heilagdagar fritt.

OBS: SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen.

Det er oppført to mynt/kortautomatar. Den eine er plassert ved innkøyringa, den andre i vestre del. Pendlarar med kort/oblat parkerer i austre ende av plassen.

Easypark:  Kode er 6314.

 

 Bak Bodega/Søreide og plassar langs veg mot EL Bil Ladepunkt:

17 parkeringsplassar.

Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 7 dagar.

Laurdagar avgift frå 09:00 - 11:00. Sundagar fritt.

Automat ved Fengselstomta er framleis i drift for desse plassane.

Easy Park: Kode 6302 (Fengselstomta)

 

NSB, Voss.

I samarbeid med entreprenør får me  framleis halde open nokre parkeringsplassar i austre del av parkeringsplassen. Oppkøyring til NSB parkeringsplass som før.

38 parkeringsplassar.

Avgift: Alle dagar.

Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 14 dagar.

Automaten i austre del av «den gamle» parkeringsplassen er framleis i drift for desse plassane.

Easy Park kode 6304.
 

Smalahovesleppet i Vossapark 2016

Drive in art Gallary held utstilling i Vossapark laurdag 24.09. mellom kl 12:00 - 16:00
Kunstnaren Elisabeth Knap viser grafikk og malerier. Vilde Hjetland viser kunsthåndtverk, og Marita V. Bratteteig kjem med sin musikk.
Elisabeth Knap vil også ha framsyning på teiknefilm snutten kalla "Spitfire". Som kjent er Spitfire navnet på både ein bil og eit fly. Kanskje det vert "gromlyd" i garasjen under avspelinga??
Utstillinga vert halden i 1. etasje.
 
Bilutstilling i 3 etg.  
Voss Bilbransjegruppe held i år som i fjor nybilutstilling i Vossapark frå fredag kveld til søndag kl 16:00. Her vert utstilling av fleire typar bilmerke. Det vert muligheit til prøvekøyring.

Ny regulering frå august 2016

Voss kommune har føretatt ny regulering av fylgjande kommunale vegar; Gymnasvegen, Miltzowsgata, Skulegata, Olavsvegen, Hestabakkvegen,   Idrottsvegen , samt kommunale områder i tilknyting til desse.

Nye trafikkregulerande skilt er satt opp og erstattar tidligare trafikkreguleringar på same stad. Skilta gjeld frå dei er sett opp og avdekka.

Parkeringsplassen ved Idrottshallen og utebassenget vert avgiftsbelagt. Desse plassane er regulert til døgnparkering, med avgiftstid frå kl 09:00 - 16:00 måndag  - fredag. Laurdag/sundag avgiftsfritt. Nye automatar er satt opp i same område. Ein kan elles benytta EasyPark.

Det er planlagt  oppstart på bygging av Vossabadet 08.08.16. Øvre del av Parkeringsplassen ved Idrottshuset vert då avsperra til bruk for Anleggs-/Riggområdet for entreprenør/byggeleiing. Ein kan då rekna med større anleggstrafikk i området ei tid framover.

 

P Plassane bak Handelslaget/Spar vert borte.

Parkeringsplassane bak Spar er regulert til byggeformål. Avtalen med Voss Parkering As er sagt opp frå 11.08.16 då ombygging av «Handelslagskvartalet» startar opp. Ein del av parkeringsplassane på Hestavangen kan i byggeperioden verta nytta til riggområde. Riggområdet vert i så fall avsperra.

Gåvetips.

Gje eit verdikort på parkering til "den som har alt".
Enkel og grei løysing når du skal inn/ut av Vossapark.
 
 

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Nyttig Info
Nyttig Info

Velkomen  
Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. Kvitteringa for betalt avgift legg du innanfor frontruta på køyretøyet, fullt leseleg frå utsida.
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 

Aktuelt  

KUNNGJERING FRÅ VOSS PARKERING AS 05.12.2016

Tilkomst parkeringsplass - Voss Stasjon (Fraktgodstomta)

Lekvebakken vert stengd ved nr 1 frå onsdag 07.12.16 kl 07.00.
Tilkomst til parkeringsplass Voss Stasjon vert frå vest
via Gullfjordungsvegen.

Denne tilkomsten gjeld inntil arbeidet frå undergang Gullfjordungsvegen til
kryss Lekvbakken er ferdig opparbeida.

KUNNGJERING FRÅ VOSS PARKERING AS

Gullfjordungsvegen stenges for trafikk i løpet av dagen mandag 14.11. 16

Parkeringstilhøva ved Voss Stasjon: (Fraktgodstomta)
Grunna større vegarbeid vert Gullfjordungsvegen stengt mellom jernbaneundergangen ved Fengselstomta og kryss Hangursvegen.
Lekvebakken vert opna for gjennomkøyring til/frå parkeringsplass Voss Stasjon, og reisande må då nytta omkøyringsveg  via Ringheimsvegen. Skilt om dette vert sett opp ved utkøyringa ved Søreide/Comfort og ved EL bil ladestasjon.

Når arbeidet med sjølve krysset Gullfjordungsvegen/Lekvebakken startar opp vil parkeringsplassen Voss Stasjon verta stengt ei tid framover. 


Voss Stasjon: Inn-/Utkøyring frå Gullfjordungsvegen.

99 parkeringsplassar. 2 HC- plassar, MC parkering og sykkelparkering i oppmerka felt i vestre del av parkeringsplassen.
Betaling: Kr 40,- . Det skal betalas kun for heile døgn. Det vert ikkje høve til korttidsparkering. Døgnparkering inntil 14 dagar. Sundagar og heilagdagar fritt.
OBS: SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen. 
Det er oppført to mynt/kortautomatar på plassen. 
Easypark:  Kode er 6314.

Parkeringstilhøva ved NSB, Voss: 

Oppstart anleggsarbeid med ny gondolbane 14.11.16.

Eksisterande parkeringsplass ved NSB vert delvis stengt grunna anleggsarbeid.
38 parkeringsplassar vert fortsatt i bruk i austre del ved oppkøyringa.
Avgift: Alle dagar.
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 14 dagar. 
Automaten er plassert austre del av «den gamle» parkeringsplassen, og er i drift for desse plassane 
Easy Park kode 6304.


Fengselstomta: Gåande til NSB frå Kollektivpunktet

Fengselstomta er stengt som parkeringsplass. 
Frå veke 46 vert plassen tatt i bruk som midlertidig kollektivpunkt.
Gåande til NSB stasjon skal nytta veg opp frå Fengselstomta, og  vidare gangveg mellom jernbanelina og brakkerigg/anleggsområdet.
Av- og påstigning for dei som skal vidare med NSB skjer her.

Parkeringsplassar bak Bodega/Søreide og plassar langs veg mot EL Bil Ladepunkt:

Inga endring i denne omgang.

17 parkeringsplassar. 
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 7 dagar. 
Laurdagar avgift frå 09:00 - 11:00. Sundagar fritt.
Automat ved Fengselstomta skal brukas for desse plassane.
Easy Park: Kode 6302 (Fengselstomta)


Parkering på Tinghusplassen.

Grunna store endringar i vestre del av Vangen vert Tinghusplassen opna for døgnparkering frå mandag 14.11.16.
98 parkeringsplassar. 2 HC plassar, MC parkering i oppmerka felt.
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Max p tid: 1 døger
Avgiftstid: 09:00 - 17:00. (09:00 - 15:00)
2 billettautomatar betjener desse plassane. 
Easy Park: Kode 6301

Vi ber kundar elles fylgja med på heimesida til  www.voss.kommune.no og www.vossparkering.no for eventuelle endringar.


Gullfjordungsvegen og parkering på Voss Stasjon
Info Fredag 04.11.16. P. Plass  Voss Stasjon.
På grunn av større vegarbeid vert Gullfjordungsvegen stengt vest for innkøyringa til parkeringsplassen Voss Stasjon mandag 07.11.16.(Fraktgodstomta). Det vert då normal innkøyring til parkeringsplassen som i dag.
 
Mandag 14.11.16 vert vegen stengt mellom jerbaneundergangen og vegkrysset Gullfjordungsvegen/Lekvebakken. Det vert då skilta omkøyring via Ringheimsvegen/Lekvebakken for dei parkerande på Voss Stasjon. 
 
Når arbeidet med sjølve krysset tar til vil parkeringsplassen verta stengt ei tid framover.
Meir info vil koma etter kvart.
 

Stasjonsområde. Endringar frå veke 44/16

Voss Stasjon er namnet på den nye parkeringsplassen ved NSB med innkøyring frå Gullfjordungsvegen. Voss Stasjon vert teken i bruk i veke 44.

Voss Parkering As har gjennom anbod med Jernbaneverket i haust fått tildelt kontrakt på Drift og vedlikehald av denne parkeringsplassen.

Parkeringsplassen har 99 oppstillingsplassar for bilar. Lengst vest er det oppmerka  felt for    HC plassar, MC parkering og sykkelparkering. Plassen er privatregulert etter Standardvilkårne.

 

Pendlarar:

Ordninga med pendlarparkering vert oppretthalde. Kravet til pendlarkort er som tidligare og gjeld faste arbeidsreisande til/frå Bergen med månadskort frå NSB. Frå januar 2017 vert det innført oblat som skal festast i bilruta. Prisen på oblat vert den same som for 2016. Pendlarkort som er kjøpt i 2016 gjeld ut året ved Voss Stasjon, og det vert anbefala å flytta køyretya over frå den gamle til den nye parkeringsplassen -  Voss Stasjon. Kort som er utstedt i 2016 skal liggja godt synleg  i frontvindauga for kontroll. Bilar med pendlarkort skal parkera i austre del av parkeringsplassen, Voss Stasjon.

OBS: Pendlarkort gjelder kun vekedagane måndag - fredag.

 

Generell informasjon:

Fengselstomta er stengt for parkering. Fengselstomta vert tilrettelagt for midlertidig kollektivknutepunkt. For at bussar skal koma inn og ut av knutepunktet vert fortau ved suvenirbutikken vis a vis Voss Sparebank innsnevra, og dei 2 parkeringsplassane forsvinn. Ein må vera merksam på at køyremønsteret vert endra, og at bussane vil få utkøyring frå kollektivknutepunktet ved Bodega. Denne utkøyringa vert einvegskøyrt mot Uttrågata.

I veke 44 vert eksisterande parkeringsplass ved NSB delvis stengt. Det vert då oppstart på  grunnarbeid i samband med blant anna bygging av ny gondolbane. Sjå info parkeringsplassar NSB nedanfor.
 

Endring av parkeringsplassar:

 
Voss Stasjon: Inn-/Utkøyring frå Gullfjordungsvegen.
99 parkeringsplassar. HC- parkering, MC parkering og sykkelparkering i oppmerka felt i vestre del av parkeringsplassen.

Betaling: Kr 40,- . Det skal betalas kun for heile døgn. Det vert ikkje høve til korttidsparkering. Døgnparkering inntil 14 dagar. Sundagar og heilagdagar fritt.

OBS: SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen.

Det er oppført to mynt/kortautomatar. Den eine er plassert ved innkøyringa, den andre i vestre del. Pendlarar med kort/oblat parkerer i austre ende av plassen.

Easypark:  Kode er 6314.

 

 Bak Bodega/Søreide og plassar langs veg mot EL Bil Ladepunkt:

17 parkeringsplassar.

Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 7 dagar.

Laurdagar avgift frå 09:00 - 11:00. Sundagar fritt.

Automat ved Fengselstomta er framleis i drift for desse plassane.

Easy Park: Kode 6302 (Fengselstomta)

 

NSB, Voss.

I samarbeid med entreprenør får me  framleis halde open nokre parkeringsplassar i austre del av parkeringsplassen. Oppkøyring til NSB parkeringsplass som før.

38 parkeringsplassar.

Avgift: Alle dagar.

Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 14 dagar.

Automaten i austre del av «den gamle» parkeringsplassen er framleis i drift for desse plassane.

Easy Park kode 6304.
 

Smalahovesleppet i Vossapark 2016

Drive in art Gallary held utstilling i Vossapark laurdag 24.09. mellom kl 12:00 - 16:00
Kunstnaren Elisabeth Knap viser grafikk og malerier. Vilde Hjetland viser kunsthåndtverk, og Marita V. Bratteteig kjem med sin musikk.
Elisabeth Knap vil også ha framsyning på teiknefilm snutten kalla "Spitfire". Som kjent er Spitfire navnet på både ein bil og eit fly. Kanskje det vert "gromlyd" i garasjen under avspelinga??
Utstillinga vert halden i 1. etasje.
 
Bilutstilling i 3 etg.  
Voss Bilbransjegruppe held i år som i fjor nybilutstilling i Vossapark frå fredag kveld til søndag kl 16:00. Her vert utstilling av fleire typar bilmerke. Det vert muligheit til prøvekøyring.

Ny regulering frå august 2016

Voss kommune har føretatt ny regulering av fylgjande kommunale vegar; Gymnasvegen, Miltzowsgata, Skulegata, Olavsvegen, Hestabakkvegen,   Idrottsvegen , samt kommunale områder i tilknyting til desse.

Nye trafikkregulerande skilt er satt opp og erstattar tidligare trafikkreguleringar på same stad. Skilta gjeld frå dei er sett opp og avdekka.

Parkeringsplassen ved Idrottshallen og utebassenget vert avgiftsbelagt. Desse plassane er regulert til døgnparkering, med avgiftstid frå kl 09:00 - 16:00 måndag  - fredag. Laurdag/sundag avgiftsfritt. Nye automatar er satt opp i same område. Ein kan elles benytta EasyPark.

Det er planlagt  oppstart på bygging av Vossabadet 08.08.16. Øvre del av Parkeringsplassen ved Idrottshuset vert då avsperra til bruk for Anleggs-/Riggområdet for entreprenør/byggeleiing. Ein kan då rekna med større anleggstrafikk i området ei tid framover.

 

P Plassane bak Handelslaget/Spar vert borte.

Parkeringsplassane bak Spar er regulert til byggeformål. Avtalen med Voss Parkering As er sagt opp frå 11.08.16 då ombygging av «Handelslagskvartalet» startar opp. Ein del av parkeringsplassane på Hestavangen kan i byggeperioden verta nytta til riggområde. Riggområdet vert i så fall avsperra.

Gåvetips.

Gje eit verdikort på parkering til "den som har alt".
Enkel og grei løysing når du skal inn/ut av Vossapark.
 
 

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Parkeringsplasser på Voss
Nybilutstilling 2015
Byggingen av Vossapark
Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger