Voss Parkering AS

Parkeringsplasser på Voss

                                  
 
Velkomen  

Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. Kvitteringa for betalt avgift legg du innanfor frontruta på køyretøyet, fullt leseleg frå utsida.
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 
 
Aktuelt  

NY PARKERINGSFORSKRIFT FRÅ 01.01.2017

Nye parkeringsregler frå 01.01.2017

Frå nyttår skjer ein del endringer innenfor regelverk om parkering. Det vert innført ein ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det vert gjort nokre justeringar i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under fylgjer nokre av dei endringeane som vil gjelda for deg som bilførar.

  •       Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
  •       Dersom du bryt vilkår som krav til dokumentasjon på stader med gratis parkering (for eksempel gløyme å trekkea billett) vil du få ein kontrollsanksjon på kroner 300.-
  •       Dersom du bryt andre vilkår som manglande betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utanfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  •       Parkerer du på reservert plass for forflytningshemma vil du måtte betale ein kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt vert inntaua.
  •       EL biler får betalingsplikt på same vilkår som for andre køyrety.
       Hugs at du fyrst må klaga til den virksomheita som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om kor du skal klaga vil stå på ileggelsen) Får du avslag på denne klagen, og ynsker å klaga vidare er det to forskjellige spor du kan fylgja.

1.     Ilagt parkeringsgebyr av ein kommune eller politiet skal eventuelt behandlas av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saka til retten dersom du krev det)

 

2.     Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandlas av Parkeringsklagenemnda.

 

              Meir informasjon om dette finn du på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om aktuelle forskrifter finn du på:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Hugs at ryddige parkeringsforhold er eit gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved sida av deg slik at den ikkje påføres skade eller små bulker.

 


KUNNGJERING FRÅ VOSS PARKERING AS
Voss Stasjon: Inn-/Utkøyring frå Gullfjordungsvegen.
99 parkeringsplassar. 2 HC- plassar, MC parkering og sykkelparkering i oppmerka felt i vestre del av parkeringsplassen.
Betaling: Kr 40,- . Det skal betalas kun for heile døgn. Det vert ikkje høve til korttidsparkering. Døgnparkering inntil 14 dagar. Sundagar og heilagdagar fritt.
OBS: SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen. 
Det er oppført to mynt/kortautomatar på plassen. 
Easypark:  Kode er 6314.

Parkeringstilhøva ved NSB, Voss: 

Oppstart anleggsarbeid med ny gondolbane 14.11.16.

Eksisterande parkeringsplass ved NSB vert delvis stengt grunna anleggsarbeid.
38 parkeringsplassar vert fortsatt i bruk i austre del ved oppkøyringa.
Avgift: Alle dagar.
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 14 dagar. 
Automaten er plassert austre del av «den gamle» parkeringsplassen, og er i drift for desse plassane 
Easy Park kode 6304.


Fengselstomta: Gåande til NSB frå Kollektivpunktet

Fengselstomta er stengt som parkeringsplass. 
Frå veke 46 vert plassen tatt i bruk som midlertidig kollektivpunkt.
Gåande til NSB stasjon skal nytta veg opp frå Fengselstomta, og  vidare gangveg mellom jernbanelina og brakkerigg/anleggsområdet.
Av- og påstigning for dei som skal vidare med NSB skjer her.

Parkeringsplassar bak Bodega/Søreide og plassar langs veg mot EL Bil Ladepunkt:

Inga endring i denne omgang.

17 parkeringsplassar. 
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 7 dagar. 
Laurdagar avgift frå 09:00 - 11:00. Sundagar fritt.
Automat ved Fengselstomta skal brukas for desse plassane.
Easy Park: Kode 6302 (Fengselstomta)


Parkering på Tinghusplassen.

Grunna store endringar i vestre del av Vangen vert Tinghusplassen opna for døgnparkering frå mandag 14.11.16.
98 parkeringsplassar. 2 HC plassar, MC parkering i oppmerka felt.
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Max p tid: 1 døger
Avgiftstid: 09:00 - 17:00. (09:00 - 15:00)
2 billettautomatar betjener desse plassane. 
SmartPark+: Her nyttar ein Sone 3.
Easy Park: Kode 6306

 

Stasjonsområde.
 

Gåvetips.

Gje eit verdikort på parkering til "den som har alt".
Enkel og grei løysing når du skal inn/ut av Vossapark.
 
 

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Nyttig Info

Parkeringsplasser på Voss

                                  
Nyttig Info
Velkomen  

Køyrer du bil til Voss vil du som regel finna ein ledig parkeringsplass i Voss sentrum.
 
Voss Parkering As driftar den offentlege parkeringa i Voss kommune. Det finns nærare 1300 parkeringsplassar med avgift i eller nær sentrum. Ein betalar for å parkera på desse plassane ved å nytta mynt eller kredittkort på automatane. Kvitteringa for betalt avgift legg du innanfor frontruta på køyretøyet, fullt leseleg frå utsida.
Ein kan også benytta EasyPark sin app eller SmartPark + brikke. Brikka får ein kjøpt på servicetorgeti kommunen, eller på kontoret til Voss Parkering As.
 
Mål for verksemda
Driva offentleg avgiftsparkering. Utføra parkeringskontroll i samsvar med vegtrafikklova og gjeldande føresegner  samt syta for trygg og god framkomst for alle som ferdast i trafikken.Ta del i tiltak som utviklar og fremjar gode parkeringsløysingar, og yta god service til innbyggjarar og tilreisande.
 
 Postadresse: 
Voss Parkering AS
Uttrågata 23 A
5700 VOSS
Telefon: 924 45 539
 
Foretaksnr. 985 616 337
 
Besøksadresse / kontoradresse: Uttrågata 23A 
Kontortid frå kl. 12.00 - 13.00
 
 
Dagleg leiar: Joar Kronstad.
 

Aktuelt  

NY PARKERINGSFORSKRIFT FRÅ 01.01.2017

Nye parkeringsregler frå 01.01.2017

Frå nyttår skjer ein del endringer innenfor regelverk om parkering. Det vert innført ein ny parkeringsforskrift om vilkårsparkering og det vert gjort nokre justeringar i forskrift om offentlige parkeringsgebyr. Under fylgjer nokre av dei endringeane som vil gjelda for deg som bilførar.

  •       Dersom du feilparkerer i strid med stanse-, og parkeringsforbud etter skiltforskriften eller trafikkreglene vil du kunne bli ilagt et parkeringsgebyr på kroner 900.-
  •       Dersom du bryt vilkår som krav til dokumentasjon på stader med gratis parkering (for eksempel gløyme å trekkea billett) vil du få ein kontrollsanksjon på kroner 300.-
  •       Dersom du bryt andre vilkår som manglande betaling, parkerer lengre enn tillatt makstid, parkerer på reservert plass eller utanfor oppmerking vil du få en kontrollsanksjon på kroner 600.-
  •       Parkerer du på reservert plass for forflytningshemma vil du måtte betale ein kontrollsanksjon på kroner 900.- I tillegg risikerer du at bilen din raskt vert inntaua.
  •       EL biler får betalingsplikt på same vilkår som for andre køyrety.
       Hugs at du fyrst må klaga til den virksomheita som har ilagt deg gebyr eller kontrollsanksjon.  (informasjon om kor du skal klaga vil stå på ileggelsen) Får du avslag på denne klagen, og ynsker å klaga vidare er det to forskjellige spor du kan fylgja.

1.     Ilagt parkeringsgebyr av ein kommune eller politiet skal eventuelt behandlas av tingretten. (Kommunen eller politiet vil sende saka til retten dersom du krev det)

 

2.     Ilagt kontrollsanksjon skal eventuelt behandlas av Parkeringsklagenemnda.

 

              Meir informasjon om dette finn du på: www.parkeringsklagenemnda.no

Informasjon om aktuelle forskrifter finn du på:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-261

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften

Hugs at ryddige parkeringsforhold er eit gode for alle.  Ta hensyn til bilen ved sida av deg slik at den ikkje påføres skade eller små bulker.

 


KUNNGJERING FRÅ VOSS PARKERING AS
Voss Stasjon: Inn-/Utkøyring frå Gullfjordungsvegen.
99 parkeringsplassar. 2 HC- plassar, MC parkering og sykkelparkering i oppmerka felt i vestre del av parkeringsplassen.
Betaling: Kr 40,- . Det skal betalas kun for heile døgn. Det vert ikkje høve til korttidsparkering. Døgnparkering inntil 14 dagar. Sundagar og heilagdagar fritt.
OBS: SmartPark kan ikkje nyttast på denne parkeringsplassen. 
Det er oppført to mynt/kortautomatar på plassen. 
Easypark:  Kode er 6314.

Parkeringstilhøva ved NSB, Voss: 

Oppstart anleggsarbeid med ny gondolbane 14.11.16.

Eksisterande parkeringsplass ved NSB vert delvis stengt grunna anleggsarbeid.
38 parkeringsplassar vert fortsatt i bruk i austre del ved oppkøyringa.
Avgift: Alle dagar.
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 14 dagar. 
Automaten er plassert austre del av «den gamle» parkeringsplassen, og er i drift for desse plassane 
Easy Park kode 6304.


Fengselstomta: Gåande til NSB frå Kollektivpunktet

Fengselstomta er stengt som parkeringsplass. 
Frå veke 46 vert plassen tatt i bruk som midlertidig kollektivpunkt.
Gåande til NSB stasjon skal nytta veg opp frå Fengselstomta, og  vidare gangveg mellom jernbanelina og brakkerigg/anleggsområdet.
Av- og påstigning for dei som skal vidare med NSB skjer her.

Parkeringsplassar bak Bodega/Søreide og plassar langs veg mot EL Bil Ladepunkt:

Inga endring i denne omgang.

17 parkeringsplassar. 
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Døgnparkering inntil 7 dagar. 
Laurdagar avgift frå 09:00 - 11:00. Sundagar fritt.
Automat ved Fengselstomta skal brukas for desse plassane.
Easy Park: Kode 6302 (Fengselstomta)


Parkering på Tinghusplassen.

Grunna store endringar i vestre del av Vangen vert Tinghusplassen opna for døgnparkering frå mandag 14.11.16.
98 parkeringsplassar. 2 HC plassar, MC parkering i oppmerka felt.
Betaling: Kr 15,- pr time/Kr 40 pr døgn. Max p tid: 1 døger
Avgiftstid: 09:00 - 17:00. (09:00 - 15:00)
2 billettautomatar betjener desse plassane. 
SmartPark+: Her nyttar ein Sone 3.
Easy Park: Kode 6306

 

Stasjonsområde.
 

Gåvetips.

Gje eit verdikort på parkering til "den som har alt".
Enkel og grei løysing når du skal inn/ut av Vossapark.
 
 

Parkeringshuset Vossapark.

Vossapark har 8 ladekontaktar for El-bil.
 


Parkeringsplasser på Voss
Nybilutstilling 2015
Byggingen av Vossapark
Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.kommune.no
        Rediger