Voss Parkering AS
 
Vossapark  

Enkel parkering i VossaparkHjelp til opprettelse av avtalar i Vossapark
Kjøpshjelp avtalar i Vossapark fin du her


Pris for parkering i VossaPark
Pris utan avtale:

kr 20,- pr time

kr 50,- pr døgn

Gjeld alle dagar måndag - søndag, inkl. helgedagar

Gjeld og for forflytningshemma som har gyldig parkeringsløyve

Inga grense for kor lenge køyretøyet kan stå parkert

Parkeringsavtalar
 
Bedriftsavtale: Fakturerast bedriften

Ny pris f.o.m. 1. august 2022: 2 600,00 inkl mva (2 080,00 eks mva.)

Leigeplass i VossaPark - Leigeavtale 3 mnd løpande - 3 månader - kr 2 250,- inkl. mva. (1 800,- eks. mva.)
 
Private avtalar: Betalast forskotsvis med kort

Nye prisar frå 2022:
Leigeavtale VossaPark 1 veke  = Kr 325,- inkl. mva.
 
Leigeavtale 1 mnd løpande, måndag - fredag  =  Kr 850,- inkl. mva.
 
Leigeavtale 1 mnd løpande - måndag - søndag =  Kr 1100,- inkl. mva.
 
Ved avtaleinngåing betalar ein kun for den summen avtalen gjeld for, uavhengig av antal     inn- og ut passeringar i løpet av avtaleperioden.
 

Kundar regulerer sjølv sine eigne avtalar på nettet.


Oppstart ANPR anlegget
Torsdag 05.03.20 kl 23:59 vert ANPR anlegget opna. Ein kan då køyra fritt inn og ut av VossaPark. Det vert 4 forskjellige måtar å betale parkeringa på:
 
1. Du kan betale på automat i 1. etg ved tropp opp til 2. etg. før du køyrer ut av VossaPark.
 
2. Du kan laste ned EasyPark, og aktivere for kameraparkering. Du kan då køyre finn og ut av   
    parkeringshuset, og la EasyPark sørge for betaling.

3. Innan 3 timar etter innkøyring kan du aktivere parkering i sone 6320 manuelt om du ikkje har aktivert automatisk gjenkjenning av kjennemerke. Parkeringa vert avslutta og betalt for automatisk når du køyrer ut av huset.
 
3. Du kan opprette eigen avtale, og administrera den sjølv. Avtalar vert lagt ut på nettsida til 
    Vossparkering i løpet av fredag 06.03.20.
 
4. Dersom du køyrer ut utan å ha betalt vil du få tilsendt faktura. Faktureringsgebyr kjem då i
    tillegg.
 
Sjå ellers informasjonsvegg 1.etg ved betalingsterminal.

Bomfri VossaPark

ANPR system er installert.

VossaPark har installert ANPR (automatic number plate recognition) system, eller automatisk skiltgjenkjenning. 

Meir info finn du på info vegg plan1 i VossaPark, eller på nettsida: vossparkering.no
 

Bommane i VossaPark forsvinn.

Ingen kø - Ingen problem.

Automatisk skiltgjenkjenning (ANPR) vert innført i VossaPark veke 9. I løpet av mandag24. februar vert bommane sett i åpen stilling. Du kan då køyra fritt inn og ut av parkeringshuset utan å stoppa for betaling. Ved å gå inn på heimesida til vossparkering.no kan du kjøpa parkeringsavtale. Du kan og nytta deg av EasyPark appen. Ved avtale, eller bruk av Easypark vert parkeringa di trekt automatisk. Om du ikkje ynskjer bruka desse elektroniske løysingane kan du betala på automaten i1.etg ved utkøyringa. Køyrer du rett ut utan å betala vert du tilsendt faktura. Du får då eit fakturagebyr på Nkr 49, - i tillegg.

Betaling med avtalar.
Du treng ikkje løysa billet når du parkerer I Vossapark. Køyrer du ut innan 5 minutt treng du heller ikkje betala.
Brukar du EasyPark appen, og har opna opp for “kameraparkering” på ditt køyretøy, vert betalinga ordna automatisk.
Kundar, private og bedrifter, kan velja mellom diverse avtalar ved å logga seg inn på nettsida til vossparkering.no. Kundar regulerer sine avtalar og køyretøy som dei sjølv ynskjer. Opprettar du avtale må du må vera observant på å skriva inn rett kjenneteikn/regnr på køyretøyet(a) som avtalen/avtalane skal gjelda for.

Ved oppretting av privatavtalar betalar ein med bank-/kreditkort. Ved oppretting av bedriftsavtalar kan ein verta fakturert om ein ikkje har “bedriftskort” å bruka.

Betaling på automat.
Det er sett opp ein automat i 1.etg ved utkøyringa. På veg tilbake til bilen går du til parkeringsautomaten i 1 etg. Du tastar inn registreringsnummeret på køyretøyet, og får opp på skjermen kva du skal betala. Du kan nytta kort eller mynt og betala med. Når betaling er gjennomført har du 10 minutt til utkøyring.

Om du ombestemmer deg, og ynskjer å forlenga parkeringa har du høve til det. Ny takst vert då berekna frå betalinga vart gjennomført til ny betaling vert gjennomført, eller til bilen vert registrert ut av kamera.

Informasjon.
Ved betalingsautomaten 1. etg vert det ein informasjonsvegg med opplysningar om betaling, etc.
Det vert og oppslag andre stadar i anlegget.
Voss Parkering As vil dei fyrste dagane vera i anlegget og svara på spørsmål.

Kvifor gjer vi dette?
Bommane vert fjerna for å kunne gje kundane ein smidigare og meir føreseieleg inn- og utkøyring i parkeringshuset. Dette vil koma kundane til gode.
På tider med stor trafikk vil køane i inn- og utkøyringsfeltet kortast ned, eller forsvinna heilt.
Voss Parkering As håpar at endringa fører til eit bedre trafikkmiljø og oppleving for brukarane av parkeringshuset.
Inn og utkøyringa i VossaPark har fungert som ein “flaskehals”, og trafikk-tryggleiken har ikkje vore god nok. Voss Parkering As håpar “flaskehalsen” forsvinn slik at tryggleiken for bilistane og kundane vert betra.

Testperiode.
Då det er installert mykje mange ny tekniske system som skal snakka saman, vil Voss Parkering As, og leverandør Giant Leap, bruka nokre dagar til å testa utstyret før det vert sett i drift. Testperioden vil vara fram til og med torsdag 27.02.20. I denne perioden vert det gratis å parkera for kundane i VossaPark. Systemet vert aktivisert for betaling frå og med fredag 28.02.20. Kundar kan i mellomtida kjøpa avtalar som vist over, eller aktivisert easypark appen med” kameraparkering.”

Bomutstyr.
Det gamle Ski Data bomutstyret med betalingsterminalar vert stengt ned og demontert. Noko arbeid i parkeringsgarasjen må påreknast ei tid framover. Ta hensyn til arbeidarane som utfører dette arbeidet.


 
Voss Parkering 21.02.20EL Bilar
Ladestasjon for EL bilar.
 
 
 

kr 12,00 pr time

3,6 kWh

Prisen kjem i tillegg til parkeringsavgift

VossaPark har montert 8 ladestasjonar. 4 av dei er montert rett innafor inn- og utkøyringa i plan 1. Dei 4 andre er montert rett over, på same stad i plan 2. Dei ladar med 3,6 kW, og prisen er kr 8,00 pr time 

Du må benytta eigen ladekabel Mode 3Type2 etter den nye EU standarden for slik lading. Betaling ved bruk av bankkort. Følg bruksanvisning ved automat.


Nyttig Info


Nyttig Info


Vossapark  

Enkel parkering i VossaparkHjelp til opprettelse av avtalar i Vossapark
Kjøpshjelp avtalar i Vossapark fin du her


Pris for parkering i VossaPark
Pris utan avtale:

kr 20,- pr time

kr 50,- pr døgn

Gjeld alle dagar måndag - søndag, inkl. helgedagar

Gjeld og for forflytningshemma som har gyldig parkeringsløyve

Inga grense for kor lenge køyretøyet kan stå parkert

Parkeringsavtalar
 
Bedriftsavtale: Fakturerast bedriften

Ny pris f.o.m. 1. august 2022: 2 600,00 inkl mva (2 080,00 eks mva.)

Leigeplass i VossaPark - Leigeavtale 3 mnd løpande - 3 månader - kr 2 250,- inkl. mva. (1 800,- eks. mva.)
 
Private avtalar: Betalast forskotsvis med kort

Nye prisar frå 2022:
Leigeavtale VossaPark 1 veke  = Kr 325,- inkl. mva.
 
Leigeavtale 1 mnd løpande, måndag - fredag  =  Kr 850,- inkl. mva.
 
Leigeavtale 1 mnd løpande - måndag - søndag =  Kr 1100,- inkl. mva.
 
Ved avtaleinngåing betalar ein kun for den summen avtalen gjeld for, uavhengig av antal     inn- og ut passeringar i løpet av avtaleperioden.
 

Kundar regulerer sjølv sine eigne avtalar på nettet.


Oppstart ANPR anlegget
Torsdag 05.03.20 kl 23:59 vert ANPR anlegget opna. Ein kan då køyra fritt inn og ut av VossaPark. Det vert 4 forskjellige måtar å betale parkeringa på:
 
1. Du kan betale på automat i 1. etg ved tropp opp til 2. etg. før du køyrer ut av VossaPark.
 
2. Du kan laste ned EasyPark, og aktivere for kameraparkering. Du kan då køyre finn og ut av   
    parkeringshuset, og la EasyPark sørge for betaling.

3. Innan 3 timar etter innkøyring kan du aktivere parkering i sone 6320 manuelt om du ikkje har aktivert automatisk gjenkjenning av kjennemerke. Parkeringa vert avslutta og betalt for automatisk når du køyrer ut av huset.
 
3. Du kan opprette eigen avtale, og administrera den sjølv. Avtalar vert lagt ut på nettsida til 
    Vossparkering i løpet av fredag 06.03.20.
 
4. Dersom du køyrer ut utan å ha betalt vil du få tilsendt faktura. Faktureringsgebyr kjem då i
    tillegg.
 
Sjå ellers informasjonsvegg 1.etg ved betalingsterminal.

Bomfri VossaPark

ANPR system er installert.

VossaPark har installert ANPR (automatic number plate recognition) system, eller automatisk skiltgjenkjenning. 

Meir info finn du på info vegg plan1 i VossaPark, eller på nettsida: vossparkering.no
 

Bommane i VossaPark forsvinn.

Ingen kø - Ingen problem.

Automatisk skiltgjenkjenning (ANPR) vert innført i VossaPark veke 9. I løpet av mandag24. februar vert bommane sett i åpen stilling. Du kan då køyra fritt inn og ut av parkeringshuset utan å stoppa for betaling. Ved å gå inn på heimesida til vossparkering.no kan du kjøpa parkeringsavtale. Du kan og nytta deg av EasyPark appen. Ved avtale, eller bruk av Easypark vert parkeringa di trekt automatisk. Om du ikkje ynskjer bruka desse elektroniske løysingane kan du betala på automaten i1.etg ved utkøyringa. Køyrer du rett ut utan å betala vert du tilsendt faktura. Du får då eit fakturagebyr på Nkr 49, - i tillegg.

Betaling med avtalar.
Du treng ikkje løysa billet når du parkerer I Vossapark. Køyrer du ut innan 5 minutt treng du heller ikkje betala.
Brukar du EasyPark appen, og har opna opp for “kameraparkering” på ditt køyretøy, vert betalinga ordna automatisk.
Kundar, private og bedrifter, kan velja mellom diverse avtalar ved å logga seg inn på nettsida til vossparkering.no. Kundar regulerer sine avtalar og køyretøy som dei sjølv ynskjer. Opprettar du avtale må du må vera observant på å skriva inn rett kjenneteikn/regnr på køyretøyet(a) som avtalen/avtalane skal gjelda for.

Ved oppretting av privatavtalar betalar ein med bank-/kreditkort. Ved oppretting av bedriftsavtalar kan ein verta fakturert om ein ikkje har “bedriftskort” å bruka.

Betaling på automat.
Det er sett opp ein automat i 1.etg ved utkøyringa. På veg tilbake til bilen går du til parkeringsautomaten i 1 etg. Du tastar inn registreringsnummeret på køyretøyet, og får opp på skjermen kva du skal betala. Du kan nytta kort eller mynt og betala med. Når betaling er gjennomført har du 10 minutt til utkøyring.

Om du ombestemmer deg, og ynskjer å forlenga parkeringa har du høve til det. Ny takst vert då berekna frå betalinga vart gjennomført til ny betaling vert gjennomført, eller til bilen vert registrert ut av kamera.

Informasjon.
Ved betalingsautomaten 1. etg vert det ein informasjonsvegg med opplysningar om betaling, etc.
Det vert og oppslag andre stadar i anlegget.
Voss Parkering As vil dei fyrste dagane vera i anlegget og svara på spørsmål.

Kvifor gjer vi dette?
Bommane vert fjerna for å kunne gje kundane ein smidigare og meir føreseieleg inn- og utkøyring i parkeringshuset. Dette vil koma kundane til gode.
På tider med stor trafikk vil køane i inn- og utkøyringsfeltet kortast ned, eller forsvinna heilt.
Voss Parkering As håpar at endringa fører til eit bedre trafikkmiljø og oppleving for brukarane av parkeringshuset.
Inn og utkøyringa i VossaPark har fungert som ein “flaskehals”, og trafikk-tryggleiken har ikkje vore god nok. Voss Parkering As håpar “flaskehalsen” forsvinn slik at tryggleiken for bilistane og kundane vert betra.

Testperiode.
Då det er installert mykje mange ny tekniske system som skal snakka saman, vil Voss Parkering As, og leverandør Giant Leap, bruka nokre dagar til å testa utstyret før det vert sett i drift. Testperioden vil vara fram til og med torsdag 27.02.20. I denne perioden vert det gratis å parkera for kundane i VossaPark. Systemet vert aktivisert for betaling frå og med fredag 28.02.20. Kundar kan i mellomtida kjøpa avtalar som vist over, eller aktivisert easypark appen med” kameraparkering.”

Bomutstyr.
Det gamle Ski Data bomutstyret med betalingsterminalar vert stengt ned og demontert. Noko arbeid i parkeringsgarasjen må påreknast ei tid framover. Ta hensyn til arbeidarane som utfører dette arbeidet.


 
Voss Parkering 21.02.20EL Bilar
Ladestasjon for EL bilar.
 
 
 

kr 12,00 pr time

3,6 kWh

Prisen kjem i tillegg til parkeringsavgift

VossaPark har montert 8 ladestasjonar. 4 av dei er montert rett innafor inn- og utkøyringa i plan 1. Dei 4 andre er montert rett over, på same stad i plan 2. Dei ladar med 3,6 kW, og prisen er kr 8,00 pr time 

Du må benytta eigen ladekabel Mode 3Type2 etter den nye EU standarden for slik lading. Betaling ved bruk av bankkort. Følg bruksanvisning ved automat.


Voss Parkering AS
|

Uttrågt. 23A
|

5700 VOSS
|

Tlf. +47 924 45 539
|

parkering@voss.herad.no
        Rediger